Rock_Exotica_Vortex_A-Frame_Thailand

การทำงานในพื้นที่ที่ไม่มีจุดยึดในบริเวณใกล้เคียง และไม่มีจุดยึดในมุมสูง ให้เรายึดโยงเชือกหรือรอกเพื่อช่วยทดแรง เช่น พื้นที่ที่เป็นห้องโล่งๆ, อาคารที่มีแต่หน้าต่าง, ทางเดินที่มีแต่กำแพงปูนกันตก ฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั้งในแนวดิ่งหรือมุมลาดเอียง เช่น การทำงานในพื้นที่อับอากาศ, การเข้าสำรวจเช็คปล่อง, ท่อ, ถัง, ไซโล หรืออุโมงค์ การลงทำความสะอาดถังน้ำหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย ฯ อุปกรณ์ที่จะช่วยสร้างหลักยึดเฉพาะจุดในบริเวณที่ต้องการได้คือ สามขา (Tripod) ที่เรียกตรงตัวว่าสามขาเพราะส่วนมาก การใช้งานคือจะใช้กางออก โดยขาตั้งทำมุมสมมาตรกันทั้ง 3 ขา และมักจะใช้กางครอบท่อหรือถังในจุดที่จะเข้าทำงานแบบแนวดิ่งเป็นหลัก

ส่วนขาตั้ง 2 ขาหรือที่เราเรียกว่า A-Frame สามารถปรับเพื่อใช้งานในลักษณะเดียวกับสามขาได้ แต่ผู้ใช้งานต้องมีทักษะในการยึดโยงและตรึงจุดยึดต่างๆ รวมทั้งเข้าใจหลักฟิสิกต์ของแรงกด รวมถึงมุมของแรงดึงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประโยชน์ของการลดจำนวนการติดตั้งขาลง เนื่องจากบางพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ขาที่สามได้ เราอาจจะต้องใช้เพียง 2 ขาหรือแม้กระทั่งลดให้เหลือเพียง 1 ขา (Gin pole , Monopod) เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้ลงได้อีกด้วย

การยึดโยงประกอบการใช้งาน Vortex สามขาชนิดปรับองศาและถอดประกอบได้ จำเป็นต้องผ่านการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานผู้ผลิต ตามเงื่อนไขการรับประกันและความปลอดภัย เรามีภาพตัวอย่างการทำ A-Frame หรือ Bi-pod ในมุมที่แปลกตามาฝากกันครับ