Rock_Exotica_Vortex_Sideways_A-Frame

[English Follows]

เมื่อต้องการติดตั้งจุดยึดที่สูงขึ้นเหนือพื้น ปกติเรามักจะนึกถึงสามขา Tripod เป็นส่วนใหญ่ สำหรับการขึ้นและลงในพื้นที่อับอากาศ สามขามักเป็นทางเลือกที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากติดตั้งได้ง่าย มีความมั่นคงสูงและแทบไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกก็สามารถทำเองได้ แต่สำหรับการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ สามขาอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป บ่อยครั้งที่พื้นที่ในการทำงานถูกจำกัด จำเป็นต้องลดพื้นที่ในการติดตั้งลง ดังนั้นสองขา (เอ-เฟรม A-frame) และขาตั้งเดี่ยว (จิน-โพล Gin pole) จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่การติดตั้งทั้ง A-frame และ Gin pole ต้องใช้การฝึกและทักษะในการยึด

โยงให้มั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบนอาคารหรือพื้นที่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการยึดหลักที่มีประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ เพื่อใช้สองขาและขาเดี่ยว เป็นหลักยึดมุมสูงได้ในบริเวณที่ต้องการ เพราะหากคุณสามารถใช้ประโยชน์จากขาทั้งสามของ Tripod โดยเฉพาะสามขา Arizona Vortex Multipod ซึ่งสามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็เท่ากับเพิ่มทางเลือกในการทำงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้หลากหลายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

When people think of needing a high anchor they almost always think of a tripod. For confined space rescue, a tripod is often the best choice. If used properly, it is very stable and does not require advanced training. For other uses, a tripod might not be the best choice. Often an a-frame (two legs) or gin pole (one leg) might be a better option. Both an a-frame and gin pole require more training but are very valuable tools to know. Knowing how to set up and use all three gives a lot more options to safely rig for work and rescue.