เป็นอีกครั้งที่่ซี แอร์ ไทย และ ISC จัดอบรมปฏิบัติการณ์ ISC Arborist Workshop ร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ คณาจารญ์และผู้รับผิดชอบ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อสนับสนุนการทำงานบนต้นไม้ใหญ่ของ Tree Climber ให้เกิดความปลอดภัย, รวดเร็วและทุ่นแรง, ลดความเสี่ยงและเป็นมาตรฐานสากล ซี แอร์ ไทย ในฐานะผู้แทนโดยตรงจาก ISC เราเชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ ที่รุกขกรมืออาชีพทั่วโลกไว้วางใจ สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามกิจกรรมของเราได้ทุกวันครับ