นโยบายการคืนเงิน

 นโยบายการคืนเงิน

ความเสียหายจากการขนส่ง

สินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการผลิต ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับสินค้า(ก่อนการนำไปใช้) โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า

ก่อนการรับสินค้าทุกครั้ง โปรดติดต่อบริษัทขนส่งทันทีที่พบความชำรุดเสียหายของกล่องพัสดุ

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • สินค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิในการส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน
 • ตัวสินค้าและกล่องพัสดุจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยไม่ถูกเปลี่ยนหรือชำรุดเสียหาย
 • ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์ หรือเอกสารกำกับสินค้าที่จัดส่งไปกับพัสดุจะต้องไม่ชำรุดหรือสูญหาย

การส่งคืนสินค้าสามารถทำได้ภายใน 10 วัน ภายหลังจากวันที่ได้รับสินค้า (นับรวมวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากได้รับแจ้งล่าช้าเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับคืนทุกกรณี

สินค้าต่อไปนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

 • สินค้าที่หมดระยะเวลาการเปลี่ยนคืนภายใน 10 วัน
 • เชือก, แถบเชือกแบนต่างๆ หรือสินค้าที่ตัดตามขนาดที่สั่งซื้อ
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาลทุกชนิด และอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัย
 • กระเป๋าทุกชนิด, เป้ และซองใส่อุปกรณ์ทุกประเภท
 • สินค้าส่งเสริมการขาย, ของรางวัล, ของแถม, ของที่ระลึก, สินค้าลดราคา, สินค้าหมดสต็อคและสั่งเพิ่มไม่ได้ หรือสินค้าที่ยกเลิกการผลิต

วิธีดำเนินการคืนสินค้า

 1. โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าพร้อมแจ้งปัญหา เพื่อเริ่มต้นการขอแบบฟอร์มการคืนสินค้า
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้า ที่จะถูกจัดส่งให้ผู้ซื้อให้ครบถ้วน พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงินและสั่งซื้อ
 3. เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มการขอคืนที่สมบูรณ์แล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าจะประสานงานไปยังท่านอีกครั้ง กรุณาอย่าส่งสินค้าคืนโดยไม่ผ่านขั้นตอนการขอคืนสินค้า.
 4. ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัท โดยแจ้งเลขพัสดุสินค้าที่ส่งคืนให้ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้เราตรวจสอบสถานะสินค้า จนกว่าจะรับสินค้าเข้าระบบ ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน ค่าจัดส่งกลับคืนมานี้ไม่สามารถหักเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ แนะนำให้ส่งสินค้ากลับคืนโดยใช้บริการขนส่งที่มีเลขพัสดุให้ตรวจสอบได้เท่านั้น (ไปรษณีย์ลงทะเบียน, EMS หรือบริษัทขนส่งที่เชื่อถือได้) บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองการรับสินค้าที่ไม่มีเลขที่พัสดุให้ตรวจสอบ หรือในกรณีพัสดุที่จัดส่งคืนเกิดการสูญหายระหว่างการขนส่ง
 5. บริษัทเบิกสินค้าเดิมหรือสินค้าทดแทน และจัดส่งสินค้าใหม่ไปยังท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

ในกรณีที่พบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่ง/ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

สินค้าที่สั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถรับคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ นโยบายความรับผิดชอบกรณีคืนเงินของบริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด จะจำกัดเพียงกรณีสินค้าเกิดความเสียหาย จากตัวสินค้าเองตั้งแต่ได้รับสินค้า ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสินค้าที่ดี เทียบเท่าหรือดีกว่าได้

บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านภายใน 14 วัน หลังจากสินค้าถูกส่งคืนผ่านการขอคืนตามระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะคืนเงินไปยังเลขบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น และจะคืนเงินเฉพาะในส่วนของค่าสินค้าจริง ตามยอดชำระที่ท่านได้ชำระไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบการชำระเงินคืนหากได้รับการคืนเงินล่าช้าเกินกำหนด กรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง อยู่ภายใต้ความความรับผิดชอบของบริษัทขนส่ง เราจะทำการประสานงานให้ท่านได้รับค่าชดเชยตามความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งนั้นๆ

หมวดหมู่สินค้า