สายโยงกันตก สายต่อ แถบเชือกโยงต่างๆ

Positioning Lanyards